Регистрация за фирми

Основни данни

Име на лице за контакт:


Фирмени данни

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Днес 22.06.2024, се сключи настоящият договор между:
1. Кей Ди Пи Уоркплейс ООД, ЕИК 204747044, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Макгахан 8б, ет. 5, ап. 14, представлявано от управителя си Кристиан Райчев от една страна, наричано по-долу Доставчик
и
2. %COMPANY_NAME%, ЕИК %BULSTAT%, със седалище и адрес на управление %COMPANY_ADDRESS%, представлявано от %COMPANY_OWNER%, наричано по-долу Работодател
се сключи настоящият договор относно следното:
1. Общи положения
1.1. Работодателят възлага на Доставчика, а последният приема да предоставя  услуги на информационното общество („Услугите“), изразяващи се в предоставяне от Доставчика на Работодателя чрез сайта www.kadri.bg (“Сайта”) на данни за лица, които потенциално търсят работа.
1.2. Срещу предоставянето от Доставчика на услугите  по т.1 Работодателят заплаща цена по начина и в размер, определен в договора, според действащата ценова листа на Доставчика, към момента на заявяването на услугата.
1.3.  Със сключването на този договор Работодателят  регистрира свой фирмен акаунт  в Сайта, през който Работодателят получава Услугите по този договор.
2. Регистрация на фирмен акаунт

2.1. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от законния представител на Работодателя. При регистрацията на акаунта законният представител на Работодателя попълва на Сайта необходимата идентифицираща фирмена информация, като декларира, че същата е пълна и точна. Регистрацията на акаунта на Работодателя завършва със сключването на Договор за предоставяне на услуги на информационното общество между Доставчика и Работодателя.

2.2. Работодателят може да избере да добави лице за административен контакт. В този случай, този контакт се попълва по време на регистрация. Това е контактът, с който Доставчикът се свързва с Работодателя по въпроси, свързани с ползването на Услугите. Работодателят се задължава да поддържа този контакт актуален.

2.3. Работодателят и всеки негов Представител се задължават да предоставят верни, пълни и актуални данни при регистрацията и при всяко ползване на Услугите и да ги поддържат такива.

2.4. В допълнение на попълнените при регистрация данни, Доставчикът си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация на Работодателя и/или Представители при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

2.5. Работодателят отговаря за всички действия, извършени чрез неговия акаунт с използване на неговото потребителско име и парола за достъп до него. Работодателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

3. Сключване на договор
3.1. В процеса на  регистрация на акаунта на Работодателя в електронната система на Сайта се генерира предложение от Доставчика до Работодателя за сключване на  Договор за предоставяне на услуги на информационното общество, като се дава възможност на законния представител на Работодателя да заяви своето съгласие по електронен път в системата на Сайта.

3.1. С поставянето на отметка в полето  "Съгласен съм с текста на Договора за предоставяне на услуги на информационното общество и приложенията", което се намира под текста на договора и приложенията в панела за регистрация на фирмен акаунт, законният представител на Работодателя  извършва електронно изявление, от името на Работодателя и адресирано до Доставчика, с което се приема предложението на  Доставчика за сключване на Договора за предоставяне на услуги на информационното общество  и същият  влиза в сила за страните.

3.2. Договорът се изпълнява от страните от момента на сключване на договора  от страните.

3.3. За ползването на всяка платена Услуга от Работодателя се извършва конкретна заявка на базата на сключения  договор, използвайки функционалностите в неговия акаунт.

3.4. Страните се съгласяват да бъдат адресат и да получават електронни изявления  във връзка с настоящия Договор и Услугите в Сайта.

4. ЦЕНИ И НАЧИН НА РАЗПЛАЩАНЕ
4.1. Актуалните финансови условия и цени се публикуват от Доставчика в Ценова листа на Доставчика, която е достъпна за Работодателя в неговия профил на Сайта.  Финансовите условия и цените могат да бъдат изменяни едностранно от kadri.bg. Такива промени не засягат условията за предоставяне на вече заявени и изпълнени от kadri.bg Услуги.
4.2. При регистрацията на Работодател на Сайта, Доставчикът му открива собствена сметка. При първоначално откриване Работодателят се задължава да внесе минимум сумата от 20 лева, която служи като предплатен кредитен лимит и за идентификация на Работодателя. Всеки Работодател има една сметка. Сметката на Работодателя служи за отчитане на кредитния му лимит. Предплатеният кредитен лимит на Работодателя служи за заплащане на услуги чрез Сайта, като за целта след всяка поръчка на услуга или справка и преди нейното изпълнение, автоматично се намалява сумата по кредитния лимит с определената в действащата ценова листа на услугите такса за тази услуга или справка. Наличната сума по кредитния лимит на Работодателя се увеличава чрез захранване на сметката му. Сметката на Работодателя се захранва чрез предоставяне на платежно нареждане за преведена сума по банков път по банковата сметка на Доставчика или чрез банкова карта през виртуалния ПОС терминал на Сайта. При липса на достатъчно кредити в сметката си, Работодателят може да получи резултатите от поръчани услуги само след зареждане на сметката му с необходимата сума.

4.3. Заплащането на Услугите се извършва чрез откритата собствена сметка на Работодателя. Доставчикът издава фактура на Работодателя за извършеното плащане. Всички фактури и други финансови документи са достъпни в акаунта на Работодателя в Сайта.

4.4. След изпълнение на Услугата от Доставчика, същата не може да бъде прекратена от страна на Работодателя. В тези случаи се дължи заплащане на цената за заявената Услуга в пълен размер и заплатени суми не се възстановяват.

4.5. Доставчикът си запазва правото да откаже предоставянето на друга Услуга, при несъответствие с условията по този договор и/или по своя преценка.

4.6. При прекратяване на договора и на регистрацията в Сайта на Работодателя, Достъвчикът му връща цялата налична по собствената сметка сума, по обявената банкова сметка.

5. Използване на Сайта

5.1. Доставчикът гарантира на Работодателя, че е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността на предоставените  на Сайта Лични данни.

5.1. Сайтът и съдържанието в него са собственост на Доставчика и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Работодателят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, да не копира, модифицира или разпространява съдържание, което не му принадлежи за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика или на съответните трети лица.

5.2. Публикуваните лични данни могат да бъдат използвани единствено по предназначение. Работодателят се задължава да не използва тези данни по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

5.3. Работодателят се задължава да не смущава нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на Доставчика или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

5.4. Доставчикът не гарантира и не се задължава спрямо Работодателя, че в резултат на предоставените данни в сайта, Работодателят ще успее да осъществи контакт със субекта на данни или ще постигне съгласие за сключване на договор с него.
6. Правила за обработка на личните данни
6.1. Със сключването на настоящия договор страните се задължават да спазват минималните изисквания на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
6.2. Страните приемат и се съгласяват, че по отношение на обработката на лични данни Доставчикът е администраторът на данни, а Работодателят е обработващ данни.
6.3. При предоставяне  на Услугите, Доставчикът обработва лични данни съгласно изискванията на Законите и разпоредбите за защита на данните и предоставя всички известия и получава всички необходими съгласия за обработването  на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и разпоредбите за защита на данните .
6.4. Доставчикът приема да изпълнява задълженията си съгласно това Споразумение по начин, който не нарушава  Регламент (ЕС) 2016/679  и разпоредбите за защита на данните.
6.5. Работодателят информира Доставчика незабавно в случай че по негово разумно мнение той счита, че указания, дадени от Доставчика, нарушават законите и разпоредбите за защита на данните.
6.6. Работодателят обработва лични данни само от името на Доставчика и в съответствие с този договор.
6.7. Целта на Обработката на Лични данни от страна на Работодателя е ползване на Услугите по този договор.  Видовете Лични данни и категориите на Субектите на данни, Обработвани съгласно този договор, са посочени допълнително в Приложение 1 (Приложение с подробности за обработката на данни).
6.8. Работодателят се задължава да не разкрива лични данни на трети лица без предварителното писмено съгласие на Доставчика.
  6.9. Работодателят гарантира, че персоналът, участващ в Обработката на Лични данни по този договор, е информиран за поверителното естество на Личните данни и е обучен и ще бъде обучаван подходящо за своите отговорности, сигурността и поверителността на данните, както и че има сключено писмено споразумение за поверителност. Работодателят гарантира, че тези задължения за поверителността остават в сила след прекратяването на трудовите отношения с персонала.
  6.10. Работодателят гарантира, че достъпът на Работодателя до лични данни се ограничава до членовете на персонала, които се нуждаят от този достъп за изпълняване на Договора.
6.11. Когато Работодателят използва подизпълнител за обработката на личните данни, той отговаря за неговите действия като за свои.
6.12. По всяко време през срока на и след изтичане на Договора Работодателят обезщетява Доставчика за пропуснати ползи, претърпени от Доставчика в резултат на нарушаване на задълженията на Работодателя, и предпазва Доставчика срещу загуби, щети, плащания или разходи и други задължения (включително правни разноски), понесени от, присъдени срещу или за които е дадено съгласие да бъдат платени от Доставчика, произтичащи от нарушение на задълженията на Работодателя съгласно този договор.
7. Отговорност и прекратяване
7.1. Доставчикът може да  блокира акаунта на Работодателя при:
(а) съмнения за нарушаване на закона, на този Договор или на други условия, предвидени в Сайта;
(б) при заявка за това от  страна на Работодателя.

7.2. Доставчикът може да прекрати настоящия Договор:
(а) при дълъг период на неизползване на акаунта за повече от 3 /три/ години;
(б) с 7-дневно предизвестие в случай на прекратяване дейността на Доставчика ;
(в) в други предвидени в Условията или закона случаи.

7.3 Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Работодателя или от трети лица в следствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

7.4. Освен при умисъл или при груба небрежност, Доставчикът не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили:
(а) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
(б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на акаунта на Работодателя и/или на негово съдържание в съответствие с настоящия договор или Условията.

7.5. Във всички случаи отговорността на Доставчика във връзка с предоставена Услуга в Сайта е ограничена до размера на заплатената от Работодателя цена за конкретната Услуга, освен ако не е предвидено друго съгласно императивното действащо законодателство.

6. Промени в условията на предлаганите Услуги
    6.1. Условията, при които Доставчикът предоставя услугите, са посочени в Общи условия, които са задължителни за страните по този договор и представляват неразделна част от него.
6.1. Доколкото предоставяните от Доставчика Услуги са разнообразни и постоянно развивани и допълвани, както и във връзка със законодателни промени, Доставчикът си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без за това да е необходимо предупреждение или съгласие от страна на Работодателя.

6.2. Доставчикът има право да извършва промени в условията на Услугата, като довежда тези промени до знанието на Работодателя чрез публикуването им на видно място в Сайта или в неговия акаунт. Промени в условията няма да засягат предоставянето на заявени и заплатени преди промяната Услуги.

6.3. В случай че Работодателят използва Услуги след влизане в сила на промените в условията, се счита, че е приел промените и те са обвързващи за Работодателя.

7. Решаване на спорове
    7.1. Всички спорове, породени от този договор, свързани с договора или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, се възлагат за решаване от Арбитражен съд при Асоциация за развитие на правото, с БУЛСТАТ:176925654 и седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 93 съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
7.2. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
7.3. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им по електронен път чрез сайта kadri.bg, по телекс, телефакс или ел. поща. Страните се съгласяват да получават призовки и съобщения от Арбитражния съд при Асоциацията за развитие на правото в гр. Пловдив  и на  предоставените в при регистрацията адреси, включително и  на електронните  адреси за кореспонденция.
7.4. Страните се задължават да не разгласяват пред трети лица информацията, станали им известна във връзка и по повод настоящия договор.
Допълнителни разпоредби:
По смисъла на този договор употребените в него понятия имат следното значение:
Администратор на данни означава дружество/а, определящо/и целите и средствата за Обработката на Лични данни;
Обработващ данни означава дружеството, което Обработва Лични данни от името на Администратора на данни;
Субект на данни означава лицето, с което са свързани Личните данни
Лични данни означава всякаква информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране частно лице, която Дружеството на ККХБК или крайните потребители на дружеството предоставят на Доставчика като част от Услугите; идентифицирано или подлежащо на идентифициране частно лице (Субект на данни) е такова, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, в частност чрез позоваване на идентификационен номер или един, или повече фактора, специфични за неговата/нейната физическа, физиологична, умствена, икономическа, културна, или социална идентичност
Обработка или Обработвам означава всяка операция или набор от операции, които се изпълняват от Доставчика като част от Услугите с Лични данни, било то чрез автоматични средства, или не, като събиране, запис, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, съпоставяне, или комбиниране, блокиране, заличаване, или унищожаване
    Услуги означава услугите, предоставяни от Доставчика на Работодателя през     Сайта www.kadri.bg.
Електронно изявление е електронно изявление по смисъла на чл.2 от Закона за     електронния документи и електронния подпис.
 Електронен документ е електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС)     № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно     електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на     вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.)

 

Учебните заведения, с които работим

Пловдивски университет Тракийски университет Бургаски университет