ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА www.kadri.bg

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица, ползващи услугите на www.kadri.bg  (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица, които потенциално търсят работа („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.
Дата на актуализация: 21 ноември 2023

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА www.kadri.bg

С цел предоставяне на услугите („Услуги”) в сайта www.kadri.bg, „КЕЙ ДИ ПИ УОРКПЛЕЙС“ ООД, ЕИК 204747044, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдви, ул. Макгахан № 8б, („kadri.bg“) обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.
При обработването на лични данни kadri.bg спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).
Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни
Във връзка с предоставяните Услуги kadri.bg обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Кандидати;
(б) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към kadri.bg;
(в) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към kadri.bg.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите
2.1. Информация, която Вие предоставяте
Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея. Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на Услугите е възможно след регистрация.  За да се регистрирате е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес, мобилен телефон,  и парола, както и друга информация, която се изисква в процеса на регистрация. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).
2.2. Информация, която ние обработваме с Ваше съгласие.
С регистрацията си в сайта www.kadri.bg Вие ни давате съгласие да получим от ваше име в цифров формат  от институцията гарант (учебно заведение или друга институция-партньор) Ваши лични данни, които тя обработва, като резултати от текуши изпити, резултати от държавни изпити, резултати от дипломни работи, срочни резултати, годишни резултати и др.
(в) Кореспонденция, жалби и сигнали. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на kadri.bg, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Специални категории (чувствителни) данни
Услугите на kadri.bg и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:
- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
kadri.bg няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.
Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни и документи в акаунта си, както и да изпращате такива данни и документи към Работодателите през Сайта.

Други данни
kadri.bg може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.
Администратор на предоставените от Вас лични данни е сайтът www.kadri.bg.
Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:
За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).
Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение в края на настоящата Политика.

3. Цели за обработване на лични данни
kadri.bg събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат:
Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Работодателите и kadri.bg;
Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и kadri.bg;
Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на kadri.bg.
Сключване и изпълнение на Общи условия за ползване на сайта "kadri.bg" от физически лица, които потенциално търсят работа Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на Общи условия за ползване на сайта "kadri.bg" от физически лица, които потенциално търсят работа, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща/мобилен телефон, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.
Легитимен интерес. Това са цели, свързани със законни интереси на kadri.bg и/или трети лица като други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др. Тези цели включват:
Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността.
Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на kadri.bg, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
Законови задължения:
Целите, свързани със спазване на законови задължения на kadri.bg, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на kadri.bg да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
Изрично съгласие:
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни
Период на съхранение
Пояснения
Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)
За целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията
Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.
Данни, предоставени с Ваше съгласие от организациите партньори, като  резултати от текуши изпити, резултати от държавни изпити, резултати от дипломни работи, срочни резултати, годишни резултати и др.
До  прекратяване на регистрацията Ви
KADRI.BG е администратор на лични данни.
Лог,удостоверяващ търсенето на съответен  Работодател (работодател, дата и час на търсенето )
За срок от 3 /три/ години.
Съхраняването ни помага да подобряваме качеството на услугата.
Настройки
До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване
В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.
Информация, съхранена в мобилно приложение
За периода на неговото ползване (до деинсталирането му)
Информация, необходима за техническото предоставяне на Услугите (като настройки и др.)
Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес)
За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта
Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)
За период до 1 /една/ година
Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания
Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.
С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на KADRI.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.
Бисквити
До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите
За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

 

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
Архивиране (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на архивиране на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

kadri.bg не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в изпълнение на предоставяните от сайта Услуги, както в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи.
Съхранените в Сайта лични данни са достъпни за работодатели, които имат регистриран акаунт в сайта на  www.kadri.bg и са заплатили за достъп до тях .  От този момент Работодателят съгласно Регламента става „Обработващ” на получените  лични данни и носи отговорност за тях. Важно е да имате предвид, че  право да се разпорежда с тях има единствено „Администраторът” (сайтът www.kadri.bg). Поради тази причина искания във връзка с предоставените от вас лични данни е необходимо да изпращате директно към www.kadri.bg.
Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. По отношение на получените от Работодателя данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.
kadri.bg не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия.

5.1. Доставчици и подизпълнители
kadri.bg използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици kadri.bg изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

5.2. Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на kadri.bg и/или други потребители на Услугите.

5.3. Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни Регламентът предвижда следните права:
6.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.
6.2. Право на достъп.
Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.
6.3. Право на коригиране.
Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, предоставени по време на регистрацията на сайта www.kadri.bg, в случай че те са непълни или неточни.
6.4. Право да бъда забравен.
Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
Закриване на акаунт
В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.
Важно: Моля имайте предвид, че при закриване на акаунт Вашите данни ще спрат да бъдат показвани при търсене на кадри от страна на потенциални работодатели. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Сайта данни. Възможно е потенциален работодател да е съхранил копие от вашите данни за контакт извън Сайта.
След закриване на акаунта всички данни от него, които са предоставени от вас, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:
С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване.
Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.
С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.
6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
6.6. Право за уведомяване на трети лица.
В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.
6.7. Право на преносимост на данните.
Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.
В Сайта е предвидена функционалност, която Ви позволява да експортирате желаната от Вас информация.
Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.
6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.
6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.
В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
kadri.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на kadri.bg:
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. Макгахан № 8Б
Имейл: office@kadri.bg Относно: Защита на личните данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика за ползване на бисквити

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги („Услугите”) в сайта www.kadri.bg и/или мобилните версии и приложения („Сайта”).

Дата на актуализация: 21 ноември 2023 г.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

kadri.bg прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквити се използват за следните цели:

Вид
Срок на съхранение
Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.)
Временно (за времето на престоя Ви в Сайта)
Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Сигурност (защита против влизане от неoторизирани устройства и др.)
До 6 /шест/ месеца от последното влизане
Това са бисквити, които се ползват с цел подсигуряване защита на акаунта от неоторизиран достъп.
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии)
До 6 /шест/ месеца от последното ползване
Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Функционалност бързи линкове за търсене
До 6 /шест/ месеца от последното ползване
В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта
До 6 /шест/ месеца от последното ползване
В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.


Изтриване на бисквитите от Вашия браузър
В kadri.bg е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете всички бисквити от kadri.bg. В случай че желаете да направите това, използвайте този линк: Изтриване на всички бисквити от този браузър

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

 

Учебните заведения, с които работим

Пловдивски университет Тракийски университет Бургаски университет