Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА "KADRI.BG"; ОТ

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Общите условията ("Условията") съдържат правилата за достъп до уебсайта www.kadri.bg и за неговото използване. За да ползвате услугите, които сайтът предлага, е необходимо да се съгласите с Общите условия. С поставянето на отметка в полето "Съгласен съм с текста на Общи условия за ползване на сайта "kadri.bg", което се намира под текста настоящите Общи условия в панела за регистрация на акаунт, регистриращият се извършва от свое име електронно изявление, което е адресирано до собственика на сайта "kadri.bg" и с което се приемат посочените Общи условия и страните се задължават да ги спазват. Във връзка с предоставяните услуги kadri.bg обработва лични данни на физически лица съгласно Политиката за защита на личните данни ("Политика"), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

1.Общи положения

1.1."КЕЙ ДИ ПИ УОРКПЛЕЙС" ООД, ЕИК 204747044, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдви, ул. Макгахан № 8б, ("kadri.bg") предоставя чрез сайта www.kadri.bg ("Сайта") на юридически и физически лица с валидна регистрация в Търговски/БУЛСТАТ регистър Работодатели ("Работодател/и"), както и на физически лица, които потенциално търсят работа, безплатни и платени услуги на информационното общество ("Услугите"). Услугите включват, без да се изчерпват до, предоставяне на работодатели, които ползват услугите на Сайта, на данни за лица, които потенциално търсят работа, както и възможност за съхранение в Сайта на получени от Работодателя данни по направени от него заявки. 1.2. Ползването на Услугите от Вас е възможно само след регистрация на личен акаунт и неговото активиране. Вие се съгласявате с начина, по който Сайта предоставя Услугите си. Вие се съгласявате, че Сайтът може едностранно да промени начина на предоставяне на Услугите, като промените влизат в сила за Вас в деня на тяхното извършване и обявяването им на Сайта. Ако Вие не сте съгласни с извършените промени в начина на предоставяне на услугата от Сайта, то можете едностранно, незабавно и без да далжи каквото и да е обезщетение да прекрати регистрацията си на Сайта и да спрете да ползва Услугите.

2. Регистрация на личен акаунт

 

3.1. Регистрацията на личен акаунт се извършва лично от Вас. При регистрацията на акаунт Вие декларирате, че отговаряте на посочените условия и попълнената от него идентифицираща информация в процеса на регистрация е пълна и точна. 3.2. Във връзка с Общия регламент за защита на личните данни ("Регламент (ЕС) 2016/679") лицето, което потенциално търси работа, предоставя на kadri.bg необходимите лични данни за обработка от работодателите единствено за целите, посочени в Политиката за защита на личните данни на kadri.bg, с която Вие декларирате, че сте се запознали и сте съгласни с нея. 3.3. При ползването на сайта kadri.bg Вие не заплащате такси или други суми. 4. Публикуване на информация от лицето, което потенциално търси работа 4.1. Вие се задължавате да използвате Сайта в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и действащото българско законодателство. 4.2. Вие се задължавате да публикувате на личния ви профил само информация, която е актуална и е свързана с професионалните Ви умения и професионалния Ви опит. 4.3. Не се допуска публикуване в личния Ви профил на информация за промотиране на бизнес възможности, партньорства, продукти, услуги или сайтове, изисквания за присъединяване към страници в социални медии, регистрации, участие в игри, пирамидални схеми и др. Вие се съгласявате, че от Кандидатите не се изисква под каквато и да е форма закупуването на обучения или други услуги. 4.4. Вие се задължавате публикуваната от Вас информация в личния Ви профил Вашата да не съдържа: (а) изисквания с дискриминационен характер; (б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, вкл. основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.; (в) или каквото и да е съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер или такова, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице. 4.5. kadri.bg запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите Условия или на публикуваните в Сайта допълнителни условия и напътствия. 4.6. Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Сайта. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за kadri.bg или за трети лица. 4.7. Вие давате право на kadri.bg да направи достъпни за клиентите на kadri.bg (както за България, така и извън България) публикуваната от Вас информация в личния Ви профил, като това е с цел предоставяне на Услугите и kadri.bg не Ви дължи възнаграждение.

4.8. С публикуването на съдържание в личния Ви профил на Сайта Вие предоставяте на клиентите на kadri.bg право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно настоящите Условията, Политиката за защита на личните данни и съгласно закона. 4.9. kadri.bg си запазва правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услуга: (а) при нелоялно поведение от Ваша страна (напр. публикуване на невярна или подвеждаща информация; препращане към конкурентни сайтове и др. под.); (б) при установяване на извършване на аналогични на извършваните чрез настоящия Сайт дейности; (в) при подозрения за нарушаване на тези Условия или на закона; 4.10. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугата, kadri.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Условия. 5. Употреба на съдържанието 5.1. Сайтът и съдържанието в него са собственост на kadri.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Нямате право да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на kadri.bg или на съответните трети лица. 5.2. Публикуваните лични данни могат да бъдат използвани единствено по предназначение. Kadri.bg се задължава да не използва тези данни по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели. 5.3. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на kadri.bg или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

6. Обработване на лични данни

Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугите, са уредени в Политиката за защита на личните данни на физически лица, които потенциално търсят работа, неразделна част от настоящите Общи условия

7. Отговорност и прекратяване

7.1. kadri.bg може да блокира Вашия акаунт при: (а) съмнения за нарушаване на закона, на тези Условия или на други условия, предвидени в Сайта;

(б) при заявка за това от Ваша страна. 7.2. kadri.bg може да прекрати Вашия акаунт: (а) при дълъг период на неизползване на акаунта за повече от 3 /три/ години; (б) с разумно предизвестие в случай на прекратяване дейността на Сайта; (в) в други предвидени в Условията или закона случаи. 7.3 kadri.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 7.4. Освен при умисъл или при груба небрежност, kadri.bg не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили: (а) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите; (б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Вашия акаунт и/или на Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия. 7.5. Във всички случаи отговорността на kadri.bg във връзка с предоставена Услуга в Сайта е ограничена до размера на заплатената от Вас цена за конкретната Услуга, освен ако не е предвидено друго съгласно императивното действащо законодателство.

8. Промени в Условията

8.1. При извършване на промени в Условията, kadri.bg довежда тези промени до Ваше знание чрез публикуването им на видно място в Сайта или в акаунта Ви. 8.2. В случай че използвате Услуги след влизане в сила на промените в Условията, те се считат за обвързващи за Вас. 8.3. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи си запазваме правото на прехвърляне на правата и задълженията по тези Условия, като за това Вие ще бъдете уведомени предварително.

9. Други условия

9.1. Тези общи Условия уреждат взаимоотношенията между страните. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Сайта или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение. 9.2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключените договори или на други клаузи.

9.3. Всички спорове, породени от тези общи условия, свързани с тези общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, се възлагат за решаване от Арбитражен съд при Асоциация за развитие на правото, с БУЛСТАТ:176925654 и седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 93, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Учебните заведения, с които работим

Пловдивски университет Тракийски университет Бургаски университет