ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласен/на съм „КЕЙ ДИ ПИ УОРКПЛЕЙС“ ООД, ЕИК 204747044, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Макгахан № 8б да съхранява и обработва личните ми данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с регистрацията ми на сайта www.kadri.bg.
1. Предоставям  верни данни относно своята самоличност  (като: три имена, град, телефонен номер) и други данни (резултати от текуши изпити, резултати от държавни изпити, резултати от дипломни работи, срочни резултати, годишни резултати и др) , позволяващи извършването на услугите на  сайта www.kadri.bg. Правя това доброволно, по своя инициатива и в израз на свободната ми воля.
2. Известно ми е, че тази информация представлява лични данни и тяхната обработка е необходима предпоставка за ползването от мен на услугите на сайта www.kadri.bg.
3. Запознат/а съм с правото да откажа предоставянето на лични данни и да не предоставя това съгласие, в който случай желаната от мен услуга няма да може да ми бъде предоставена.
4. Известно ми е, че Дружеството е администратор на лични данни.
5. Предоставям доброволно личните си данни, в израз на свободната ми воля и давам конкретното си съгласие „КЕЙ ДИ ПИ УОРКПЛЕЙС“ ООД, ЕИК 204747044, в качеството на администратор на лични данни, да ги съхранява и обработва по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, като обработването може да включва ръчни, електронни или други автоматизирани начини и средства.
6. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани от администратора за следните конкретни цели: - за да ме индивидуализира като потребител и да провери самоличността ми, да позволи правилното функциониране на услугите на сайта www.kadri.bg .
7. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани от администратора и за следните допълнителни цели: изготвяне на личен профил в сайта www.kadri.bg, което да улеснява разглеждането на бъдещи мои искания.
 8. Във връзка с изброените цели за обработване давам съгласие за разкриване на предоставените от мен лични данни и на информация и пред следните категории получатели: – работодатели, които са регистрирани и ползват услугите на сайта www.kadri.bg; - лица, обработващи личните данни, като: лице, поддържащо информационната система на Дружеството, лица, предоставящи консултиране, счетоводни и други услуги; - на други лица в случаите, когато има законово основание.
9. Информиран/а съм от администратора за правото ми на достъп до отнасящите се за мен лични данни, срока и целите, за които се обработват, за третите лица, на които се разкриват, както и за правото ми да възразя пред Дружеството срещу обработването им при липса на законово основание за това, срещу обработването и разкриването на личните ми данни за целите на директния маркетинг, както и да поискам заличаване, коригиране и блокиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права мога да упражня чрез отправяне на писмено изявление до Дружеството, включително изпратено по електронен път.
10. Предоставените от мен данни на Дружеството са пълни и верни и разрешавам на администратора да проверява верността и актуалността им чрез независими източници по всяко време във връзка с предоставяне на поисканите от мен услуги.
11. Съгласието за обработване на личните ми данни обхваща правото на „КЕЙ ДИ ПИ УОРКПЛЕЙС“ ООД да ги обработва самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните при условията на чл. 24 от ЗЗЛД.
12. Давам своето изрично съгласие личните ми данни, събрани в съответствие с определените цели, да се съхраняват на електронни носители и на хартия, както и да бъдат включен и в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, за предотвратяване на изпиране на пари и измами.
Запознат/а съм с:
Политиката за защита на личните данни на сайта www.kadri.bg;
целта и средствата на обработка на личните ми данни;
доброволния характер на предоставянето на данните;
правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
не съм съгласен/а с обработването на лични данни с цел различна от посочената.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
С поставянето на отметка в полето  „Съгласен съм с текста на Декларация за ползване на лични данни, което се намира под текста настоящата Декларация в панела за регистрация на акаунт, регистриращият се извършва от свое име електронно изявление, което е адресирано до собственика на сайта www.kadri.bg и с което се декларират посочените в рази Декларация обстоятелства..

 

Учебните заведения, с които работим

Пловдивски университет Тракийски университет Бургаски университет